Μετρήσεις – Ευθυγραμμίσεις με LASER

-Έλεγχος ομοκεντρικότητας φωλεών κουζινέτων βάσεως.

-Μέτρηση – ευθυγράμμιση μηχανών με αξονικά συστήματα.

-Μέτρηση ευθύτητας μηχανής – χοάνης – V Bracket.